AGB – Honojoy
Direkt zum Inhalt

Unzufrieden? Geld zurück!

Premium-Versand: 2-4 Tage Lieferzeit

AGB

Deze website wordt beheerd door Honojoy. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Honojoy. Honojoy biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
E-mailadres: support@honojoy.nl
KvK-nummer: 83923810
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen
met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer btw. Deze additionele kosten zullen
voor rekening en risico van de klant zijn. De post en/of koeriersdienst zal met betrekking tot
de invoer gebruikmaken van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze
regeling geldt als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat in het
onderhavige ook het geval is. De post- en of koeriersdienst int de btw (al dan niet tezamen
met de in rekening gebrachte inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de
klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor
het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs
van complete terugzending overlegd kan worden.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De plaats van levering vindt op grond van artikel 5, eerste lid, Wet op de omzetbelasting 1968
plaats in het land waar het vervoer aanvangt. In het onderhavige vindt deze levering plaats
buiten EU. In navolging hiervan zal er door de post- of koerierdienst bij de afnemer invoer
btw c.q. inklaringskosten worden geint. Derhalve zal er door de ondernemer geen btw in
rekening worden gebracht.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer
niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met
dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd
als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien
de consument woonachtig is in het buitenland.

SECTIE 16 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via Support@honojoy.nl

Heute bestellt, am nächsten Werktag geliefert

30 Tage Bedenkzeit

Jetzt kaufen, später bezahlen